KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

6698SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na <spanlang=tr style=”box-sizing: border-box; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: “Times New Roman”, serif;”>(bundanböyle “KVKK” veya “Kanun” olarak ifade edilecektir) <spanstyle=’color:black;background:white’ style=”box-sizing: border-box;”>göre BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş.(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle verisorumlusudur.</spanstyle=’color:black;background:white’></spanlang=tr>

Şirket olarak verisorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimizkişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan işilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ilebağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veyabildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ilepaylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilereaktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılansair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel VerilerinSaklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız.

İŞLENENKİŞİSEL VERİLERİNİZ;

Müşteri olarak sözleşmesüreçlerinin yürütülmesi işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi: Ad soyad

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi

·         Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

·         Sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         Talep / şikâyetlerin takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yanda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sizlerin bize elektronik veya fiziki olarak iletmeniz suretiyle toplamaktayız.

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres bilgisi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi

·         Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

·         Sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         Talep / şikâyetlerin takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yanda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sizlerin bize elektronik veya fiziki olarak iletmeniz suretiyle toplamaktayız.

Müşteri İşlem Bilgisi: Plaka, araç marka ve modeli

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi

·         Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

·         Sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         Talep / şikâyetlerin takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yanda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sizlerin bize elektronik veya fiziki olarak iletmeniz suretiyle toplamaktayız.

Kişiselverileriniz KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır.

KİŞİŞELVERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

KİŞİŞELVERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ Kaydaalınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgilimevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre veherhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. KİŞİSELVERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Kişiselverileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerikapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmikurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, açıkrızanızın gerekli olması halinde açık rızanız alınarak ilişkili olduğumuzüçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri,iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Açıkrızanız kapsamında tarafınıza müşteri memnuniyeti anketi gönderilebilmesiamacıyla memnuniyet anketininiletiminin sağlanması amacıyla verileriniz sms hizmeti alınan tedarikçiyeaktarılacaktır. KİŞİSELVERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ Veri sahibiolarak ŞİRKET’e başvurarak; · Kişisel verilerinizin işlenipişlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileriniz işlenmişse bunailişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerinizin işlenme amacını vebunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme · Yurt içinde veya yurt dışında kişiselverilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlışişlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme, · İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadankalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerinizin münhasıran otomatiksistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme, · Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlarçerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılandüzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarakişlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarailişkin talepler yazılı olarak şirkete bildirilir. Başvuru formlarıofislerimizde bulunmaktadır. Usulüne uygun olarak iletilen başvurulartalebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içindeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyetigerektirmesi hâlinde, ŞİRKET Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenentarifedeki ücreti talep edebilecektir. VeriSorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri Ziebart’ınmüşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgilidüzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş.’ye aitkimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket :BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş., 1400721610

Adres : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ BAŞÖĞRETMEN CAD. NO: 44/2ATAŞEHİR/İSTANBUL Tel :0216 575 00 75

E-posta:bilgi@ziebart.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ AÇIK RIZA METNİ BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş. , tarafından 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesineİlişkin Müşteri Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda; Ürün/hizmetler kapsamında müşteri memnuniyet anketine katılmamamacıyla ad, soyad, cep telefonu numarası, il ve ilçe olmak üzere adresbilgilerim, araç modeli ve plakası verilerimin ve sesli olarak veya videoaracılığıyla ankete cevap vermeyi tercih etmem halinde görüntü ve ses kaydıverilerimin elde edilerek işlenmesine ve tarafıma anket gönderilmesine vetarafıma memnuniyet anketinin iletiminin sağlanması amacıyla sms hizmeti alınantedarikçiye aktarılmasına izin veriyorum.