ZIEBART K.V.K.K.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVKK” veya “Kanun” olarak ifade edilecektir) göre BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ;

Müşteri olarak sözleşme süreçlerinin yürütülmesi işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Toplanma Yöntemi

Kimlik Bilgisi: Ad soyad

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi

·      Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

·      Sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

·      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·      Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·      Talep / şikâyetlerin takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yanda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sizlerin bize elektronik veya fiziki olarak iletmeniz suretiyle toplamaktayız.

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres bilgisi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi

·      Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

·      Sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

·      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·      Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·      Talep / şikâyetlerin takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yanda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sizlerin bize elektronik veya fiziki olarak iletmeniz suretiyle toplamaktayız.

Müşteri İşlem Bilgisi: Plaka, araç marka ve modeli

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi

·      Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

·      Sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

·      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·      Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·      Talep / şikâyetlerin takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yanda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sizlerin bize elektronik veya fiziki olarak iletmeniz suretiyle toplamaktayız.

Kişisel verileriniz KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır.

KİŞİŞEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ (Muhafaza süresi belirli ise tekrar düzenleyelim)

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, açık rızanızın gerekli olması halinde açık rızanız alınarak ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Açık rızanız kapsamında tarafınıza müşteri memnuniyeti anketi gönderilebilmesi amacıyla memnuniyet anketinin iletiminin sağlanması amacıyla verileriniz sms hizmeti alınan tedarikçiye aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 Veri sahibi olarak ŞİRKET’e başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklara ilişkin talepler yazılı olarak şirkete bildirilir. Başvuru formları ofislerimizde bulunmaktadır. Usulüne uygun olarak iletilen başvurular talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ŞİRKET Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Ziebart’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş.‘ye ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket  : BAMOS Otomotiv ve Teknolojileri A.Ş., 1400721610

Adres  : KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ BAŞÖĞRETMEN CAD. NO: 44/2 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Tel       : 0216 575 00 75

E-posta: bilgi@ziebart.com.tr